معوقات کارگران بهکده رضوی در هشتگ هفته

معوقات کارگران بهکده رضوی در هشتگ هفته
بوق زدن ممنوع و معوقات کارگران بهکده رضوی در هشتگ هفته آمده است.
منبع خبر : iribnews.ir