جایگاه کتاب فروشی ها در نمایشگاه مجازی

جایگاه کتاب فروشی ها در نمایشگاه مجازی
نمایشگاه مجازی کتاب که این روزها در در حال برگزاری است برای برخی کتابفروشان نگرانی هایی ایجاد کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir