ظرفیت های درخورتوجهی در بین همسایگان ایران وجود دارد

ظرفیت های درخورتوجهی در بین همسایگان ایران وجود دارد
پژوهشگر مسائل اوراسیا گفت: ظرفیت های قابل توجهی در بین همسایگان ایران و سایر کشورها و بازیگران بزرگ و مهم در عرصه بین الملل مانند روسیه و چین وجود دارد که ایران هم برای توسعه مناسبات اقتصادی خود می تواند از این ظرفیت ها استفاده کند.
منبع خبر : iribnews.ir