کشف راه جدیدی برای درمان سرطان لوزالمعده

کشف راه جدیدی برای درمان سرطان لوزالمعده
پژوهشگران اخیرا از کشف پروتئینی خبر دادند که می‌تواند آن‌ها را یک گام به درمان سرطان لوزالمعده نزدیک کند.
منبع خبر : iribnews.ir